Η SoftOne διαθέτει τις εφαρμογές Soft1 Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας με τη μορφή της συνδρομητικής υπηρεσίας S1aaS (Soft1 as a Service).

H έναρξη λειτουργίας της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας της SoftOne θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009. Το έργο ανάπτυξης της υπηρεσίας αυτής συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”.