Τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου της ανακοίνωσε η Space Hellas.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:
1. Δημήτριος Σπυρίδωνος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
2. Παρασκευάς Δημητρίου Δροσινός, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
3. Χρήστος Παναγιώτου Μπέλλος, Α. Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
4. Γεώργιος Παναγιώτου Λαγογιάννης, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Β. Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Δημήτριος Ευαγγέλου Χουχουλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Λύσανδρος Κωνσταντίνου Καπόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Τέλος, εν όψει της νέας συγκρότησης το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.