Η Space Hellas κατέγραψε μείωση κερδών και εσόδων για το 2009, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Σε ενοποιημένο επίπεδο εμφάνισε κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 469 χιλ. ευρώ από κέρδη ύψους 1,68 εκατ. ευρώ το 2008, μειωμένα κατά 72,19%. Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 0,45% στα 49,68 εκατ. ευρώ από 49,91 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2008. Σε επίπεδο μητρικής, η Space το 2009 εμφάνισε μειωμένα κατά 82,13% κέρδη στα 213 χιλ. ευρώ, ενώ το προηγούμενο έτος είχε κέρδη 1,19 εκατ. ευρώ. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 49,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,8% από τα 49,56 εκατ. ευρώ το 2008.