Οι προσφορές των εταιρειών Space Hellas και Cosmos Business Systems, στα πλαίσια του διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγιναν αποδεκτές και προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 114.033,30, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.