Στην υπογραφή σύμβασης με την Space Hellas για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων», προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για την κατακύρωση του διαγωνισμού είχε γράψει το NetFAX σε δημοσίευμά του, στις 12 Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «ΕΕΤΤ: Στην Space Hellas το έργο για το Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων», στις 12 Νοεμβρίου 2020.

 

Με το πληροφοριακό σύστημα , η ΕΕΤΤ επιδιώκει:

• Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και ομάδων χρηστών/ καταναλωτών, που βασίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα στη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

•Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, όσο και τεχνολογικού εξοπλισμού.

• Επιτάχυνση της πραγματοποίησης επενδύσεων και της ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

 

Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 

– Εφαρμογές λογισμικού για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αιτημάτων για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τη διαχείριση κατανομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και διαυλοποιήσεων, τη διαχείριση θέσεων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, τη διαχείριση τεχνικού εξοπλισμού αναφοράς, την παραγωγή αναφορών και τυποποιημένων εντύπων, τη διαχείριση τελών ραδιοσυχνοτήτων.

– Εργαλεία λογισμικού για τη διενέργεια των τεχνικών μελετών ραδιοκάλυψης/ παρεμβολών που απαιτούνται από τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και την κείμενη εθνική νομοθεσία για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος και την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών των αδειοδοτημένων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες.

– Πρόσθετες/υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη μετάπτωση (μεταφορά) δεδομένων από την υφιστάμενη σχετική υλικοτεχνική υποδομή στο ΣΔΦ καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΕΤΤ.

 

Το συγκεκριμένο έργο θα υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της, ως Εθνικής Αρχής για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, με σύγχρονες και καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία λογισμικού, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες τήρησης/διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΜΡ), τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.