Από κοινού πρόταση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλες εταιρείες στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) έχει καταθέσει η Specisoft. Αντικείμενο της πρότασης είναι η ίδρυση και λειτουργία κέντρου με την επωνυμία «Smart Agro Hub», που θα αποτελεί ένα κέντρο ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες, βάσει της προκήρυξης της δράσης.

Με τη δημιουργία του κέντρου ικανοτήτων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και στον αγροτικό τομέα θα δοθεί έμφαση μέσω της επιχειρηματικότητας, της προώθησης προϊόντων και της εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως της ευφυούς γεωργίας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της γεωργίας σε ελεγχόμενες συνθήκες, της ιχνηλασιμότητας κ.α. Τα παραπάνω πεδία αποτελούν τομείς ενδιαφέροντος για τη Specisoft. Να σημειωθεί ότι στόχος της ΓΓΕΚ είναι μεταξύ άλλων η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, και η ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.