Κατά τη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2009 των μετόχων της Entersoft αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 891.200 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού "Διαφοράς υπέρ το άρτιο", με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Η νέα ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει από 0,40 ευρώ σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Ταυτοχρόνως, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,30 ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών και τη διανομή στους μετόχους μίας δωρεάν νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά (split 1ν/1π). Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών. Η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.