Ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συνόλου των νέων τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, σε συνέχεα της κατάθεσης και έγκρισης του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027» συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ. Το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, συνολικού προϋπολογισμού 943 εκατ. ευρώ. Σημείο αναφοράς για την υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 -2025, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού: συνδεσιμότητα, ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακή καινοτομία, αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών.

Στο τομεακό πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (Ultra-Fast Broadband – UFBB 1 και 2 )
  • Ανάπτυξη υποδομών cloud για τη φιλοξενία φορέων της δημόσιας διοίκησης, την παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS και την υλοποίηση λύσεων δευτερευόντων κόμβων.
  • Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi4GR) – Β’ Φάση.
  • Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) – Β’ Φάση
  • Ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών ΤΠΕ (εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)

Για την Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων προβλέπονται:

  • Επανακατάρτιση – αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Συστημικές παρεμβάσεις (δημιουργία κλάδου Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής, Παρατηρητήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Περιφερειακό Κέντρο Αριστείας στις ΤΠΕ).
  • Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών.
  • Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό.