Στη DataScouting καταχωρήθηκε το έργο αναδρομικής καταλογογράφησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ελευθερουπόλεως.

Το έργο αφορά σε καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και επεξεργασία 3.000 τεκμηρίων  και εγγραφής τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη UNIMARC. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές θα περιγράφουν ισάριθμο αριθμό τεκμηρίων (μονογραφίες βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού) τόσο βιβλιογραφικά όσο και θεματικά. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πέντε μήνες. Η DataScouting έχει υπολοποιήσει παρόμοια έργα και σε άλλες δημοτικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.