Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Γρίβας ΑΕ το έργο που αφορά την προμήθεια λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της δράσης «Σύστημα συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών οικονομικού εγκλήματος».

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των δομών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για τον εντοπισμό ενδείξεων τέλεσης οικονομικών αδικημάτων και την αποτελεσματικότερη διερεύνηση των υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Υπηρεσίας, ήτοι: ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας βάσης πληροφοριακών δεδομένων, ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών, η βελτιστοποίηση της καταγραφής των τάσεων των ειδικότερων οικονομικών εγκλημάτων και η ενίσχυση του επιπέδου ανταλλαγής πληροφοριών με τους φορείς δίωξης οικονομικού εγκλήματος, με προσανατολισμό τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων και τη δημιουργία πλατφόρμας διεπαφής.

Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό συμμετείχε και η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική», ενώ η κατακύρωση του έργου έγινε στις 576.965 ευρώ (με ΦΠΑ).