Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Space Hellas για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (μεταγωγέας επιπέδου-3, μεταγωγέας επιπέδου-2 10G, μεταγωγέας Gigabit με τροφοδοσία θυρών, μεταγωγέας Gigabit, τηλέφωνα εκπαιδευτικού προσωπικού, τηλέφωνα διοικητικού προσωπικού, αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου, λογισμικό διαχείρισης τηλεφώνων, αδιάλειπτη παροχή ρεύματος).

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 194 888 ευρώ (με ΦΠΑ).