Στη Uni Systems κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση του e-ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI). Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 371.870 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή σχετικών μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και η προμήθεια ψηφιακών πιστοποποιητικών για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) των κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας.

Το σύστημα EESSI αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μηνύματα με τις σχετικές πληροφορίες που θα αποστέλλονται από τον τελικό χρήστη θα μεταφέρονται σε ένα εθνικό Σημείο Πρόσβασης (AP), το οποίο θα επικοινωνεί με τα αντίστοιχα Σημεία Πρόσβασης (AP) στις χώρες προορισμού. Στη συνέχεια, τα μηνύματα θα διαβιβάζονται στους τελικούς χρήστες των ΦΚΑ στις χώρες προορισμού. Μέσω της υλοποίησης του έργου αναμένεται να επέλθει σημαντική μείωση του χρόνου της διακίνησης της πληροφορίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Στο διαγωνισμό έχει καταθέσει προσφορά και η Cosmos Business Systems.