Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία UniSystems ΑΕΕ, την υλοποίηση του έργου «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ».

Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 3.196.968 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή:
• Υπηρεσιών προετοιμασίας του συστήματος: Ο ανάδοχος, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ώστε αυτό να είναι σε θέση να υποστηρίξει στη συνέχεια την παραγωγική λειτουργία του τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών.

• Υπηρεσιών Λειτουργίας Συστήματος: Προετοιμασία εντύπων συνταγών προς  σάρωση, διεργασίες σάρωσης, διαδικασίες αναγνώρισης φορμών και δεδομένων, διόρθωση και εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα. Έλεγχοι πιστότητας και επικύρωση δεδομένων.

• Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας: Διασφάλιση της ομαλής  λειτουργίας του συστήματος, υποστήριξη και επίβλεψη χρηστών, περιοδικές εργασίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος που αφορούν σε φόρτωση εξειδικευμένων αρχείων και πληροφοριών, παροχή, υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού του έργου.

• Υπηρεσιών Διαχείρισης: Αντιμετώπιση προβλημάτων τεχνικής φύσης, administration πληροφοριακού συστήματος (αρχεία, χρήστες, κλπ) διαχείριση βάσεων δεδομένων.

• Υπηρεσιών Αξιοποίησης Μεταδεδομένων: Μελέτη και χρήση μοντέλου παραγωγής αλγορίθμων με βάση τα δεδομένα που συλλέγοντα για την  περαιτέρω αξιοποίηση τους από τον Οργανισμό (π.χ. στη χάραξη πολιτικής).

• Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σχετικά με την πληροφόρηση και τα συγκεντρωτικά  στοιχεία που θα παρέχονται από το site στον «Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο» και «Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο» για τα μέλη τους όσον αφορά στην συνταγογράφηση αλλά και σχετικά με το  προσωπικό του ΕΟΠΥΥ για το έργο.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.