Στην 01 Solutions Hellas ανέθεσε το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, μετά από διαγωνισμό, την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Υποδομών ΤΠΕ» του έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) -Νέα Φάση».

Η Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences).

Αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η 01 Solutions Hellas είναι η αναβάθμιση και εξειδικευμένη παραμετροποίηση της υφιστάμενης πλατφόρμας Διαχείρισης Δομών Δια Βίου Μάθησης η οποία λειτουργεί επιτυχώς επί σειρά ετών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και μέχρι σήμερα εξυπηρετεί τα Δημόσια ΙΕΚ, τις Δημόσιες ΣΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με την πλήρη ένταξη σε αυτή της διαχείρισης και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Η εν λόγω διαχείριση αφορά όλο τον κύκλο ζωής της διαχείρισης των εκπαιδευτών, από το σύστημα on-line αιτήσεων, τη διαδικασία επιλογής μέσω μοριοδότησης και διοικητικής επαλήθευσης, την σύσταση τμημάτων, την ανάθεση και συμβασιοποίηση της διδασκαλίας σε εκπαιδευτές και -τέλος- την συμπλήρωση ηλεκτρονικών παρουσιολογίων και τον υπολογισμό, εκκαθάριση και λογιστικοποίηση των αναλογούντων αμοιβών μέσω των εφαρμογών μισθοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης που αποτελούν μέρος της συνολικής πλατφόρμας.