Στην 01 Solutions Hellas ανέθεσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Healthy Gate Ways: Preparedness and action at points of entry».

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή ενός διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος (I.I.S.), μέσω εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, το οποίο θα υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση EU Healthy Gateways Joint Action. Το πληροφοριακό σύστημα θα αφορά τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, καθώς και την αναβάθμιση και την προσαρμογή υπαρχόντων διαδικτυακών συστημάτων.

Επίσης, αφορά τη δημιουργία και την υποστήριξη ολοκληρωμένου διαδικτυακού μητρώου καταγραφής φορέων και επαγγελματιών υγείας των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην Κοινή Δράση, διαδικτυακού συστήματος διασύνδεσης, επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων σε περιπτώσεις διασυνοριακών κινδύνων δημόσιας υγείας στις πύλες εισόδου (PoE) των ευρωπαϊκών κρατών (λιμάνια, αεροδρόμια και χερσαίες διαβάσεις). Θα αναπτυχθούν επίσης ηλεκτρονικά αποθετήρια αρχείων και υλικού καθώς και υπηρεσία wiki.