Σύμβαση με την 01 Solutions Hellas υπέγραφε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης για φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Μετά την ένταξη του Τ.Π.Δ. στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δημιουργήθηκαν αυξημένες απαιτήσεις, όσον αφορά τη διαχείριση των λογιστικών και οικονομικών στοιχείων του και την ανάλογη ενημέρωση της Διοίκησης, του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων. Για την υλοποίηση του έργου και την ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, πρόκειται να αξιοποιηθεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Οικονομικής, Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης «ΑΙΧΜΕΣ Business Suite», το οποίο κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από την 01 Solutions Hellas.  Πρόκειται για μια λύση που θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν οικονομική και λογιστική διαχείριση, επιλύοντας θέματα αναλυτικής και αξιόπιστης παρακολούθησης των back office λειτουργιών του φορέα, παρέχοντας ταυτόχρονα αυξημένη διοικητική πληροφόρηση.