Στη 01 Solutions Hellas κατακυρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών & πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για τα έτη 2019, 2020 και 2021».

Αντικείμενο του έργου είναι η σύναψη σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης για περίοδο τριών ετών για τα πληροφοριακά συστήματα οικονομικής διαχείρισης, μισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αλλά και η ανανέωση για το ίδιο διάστημα όλων των λογισμικών συστήματος της κεντρικής υποδομής που τα φιλοξενεί. Επίσης στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν σημαντικές υπηρεσίες αναβάθμισης των υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας, με βασικότερη την εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής Active Directory για το σύνολο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου, μέσω υλοποίησης στοχευμένων δράσεων και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στην παραγωγική λειτουργία των συστημάτων. Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 135.316 ευρώ.