Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Altec Integration το έργο «Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στις απαιτήσεις του Ν. 4571/2018».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή της υπάρχουσας διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στις απαιτήσεις του Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/30-10-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 132.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).