Ο Δήμος Θήρας ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την AMCO ως προσωρινό ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών για μέσα μαζικής μεταφοράς στο Δήμο Θήρας».

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεματικής -ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο για τη συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση των αστικών συγκοινωνιών και την τροφοδότηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο με τις απαραίτητες πληροφορίες για το λεωφορείο τους.

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών, εντός και εκτός του λεωφορείου. Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα συνταχθεί μελέτη εφαρμογής, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, η οποία θα τροφοδοτεί με πληροφορίες το επιβατικό κοινό για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία.

Θα υπάρχει, επίσης, ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. Τέλος το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 182.739 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η χρηματοδότησή του γίνεται, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, κατά 85% από την Ε.Ε. ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.