Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Amplus για την προμήθεια desktop PCs, φορητών υπολογιστών, οθονών για desktops PCs και server.

Eιδικότερα, το έργο αφορά την προμήθεια 83 desktops PCs, 48 φορητών υπολογιστών, 53 οθονών και application server. To συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο ποσοό των 131.274 ευρώ (με ΦΠΑ). Η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πανεπιστημίου», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του ΥΠΕΕΠΘ.