Στην Cosmos Business Systems, κατακυρώθηκαν τμήματα του έργου που προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής, για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Λέσβου, Λήμνου, Ρόδου, Σάμου, Σύρου και Χίου. Η Cosmos Business Systems, κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα τμήματα του έργου που αφορούν τους σταθερούς και φορητούς υπολογιστές με σύστημα Windows καθώς και τους εκτυπωτές Laser. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Αβαξ Computers, Spectratech, Γεώργιος Δ. Μωραΐτης ΑΕ και Technicomer. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 497.153 ευρώ (με ΦΠΑ).