Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, ο διαγωνισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με αντικείμενο «Δράσεις ενίσχυσης των ψηφιακών υπηρεσιών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 514.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης των ψηφιακών υπηρεσιών της Αρχής μέσω της επικαιροποίησης και ενίσχυσης των υπαρχουσών εφαρμογών των μονάδων της.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά:

  • στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων υποσυστημάτων των ήδη υπαρχουσών εφαρμογών των μονάδων καθώς και της ιστοσελίδας της Αρχής.
  • στη δημιουργία νέων λειτουργικοτήτων /υποσυστημάτων για την κάλυψη νέων αναγκών.
  • σε μελέτες και υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών
  • στην προμήθεια υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου, των πληροφοριών και της επικοινωνίας μεταξύ των εφαρμογών και των συστημάτων των ανεξάρτητων μονάδων της Αρχής.
  • στην ψηφιοποίηση μέρους του φυσικού αρχείου

Επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κρυπτογράφηση των βάσεων δεδομένων των συστημάτων της Αρχής (Always Encrypted), με κατάλληλες τεχνικές, ώστε να είναι εφικτή η αποτροπή προσπέλασης δεδομένων τόσο από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και τρίτα πρόσωπα, όσο και τους διαχειριστές των συστημάτων.