Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Cosmos Business Systems για την προμήθεια εξοπλισμού σε υλικά ΤΠΕ. και του λογισμικού, που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών της Αρχής.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου κεντρικού εξοπλισμού και την προμήθεια 40 PCs, 2 laptops, 100 συσκευών ψηφιακών υπογραφών, 92 προγραμμάτων αυτοματισμού γραφείου, πέντε προγραμμάτων επεξεργασίας PDF, τριών προγραμμάτων διαχείρισης έργων και τριών επεξεργασίας διαγραμμάτων, λογισμικό λειτουργικών συστημάτων, την αναβάθμιση του υφιστάμενου περιφερειακού εξοπλισμού και τις υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 78.425 ευρώ.