Στην Cosmote κατακυρώθηκε, έναντι 4 εκατ. ευρώ, ο διαγωνισμός του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στο υποέργο «αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» της Πράξης «αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εργασίες μετάπτωσης των δεδομένων από τον υφιστάμενο στον νέο εξοπλισμό και παροχή συναφών υπηρεσιών εκπαίδευσης στις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Υπηρεσίες υλοποίησης: εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού, δικτύωση στο computer room του κεντρικού καταστήματος, παραμετροποίηση, ανάπτυξη/προσαρμογή εφαρμογών, μετάπτωση δεδομένων/παραμετροποιήσεων έτοιμου λογισμικού
  • Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού και συγκεκριμένα: περιφερειακούς μεταγωγείς, σταθερούς σταθμούς εργασίας, φορητούς σταθμούς εργασίας, εκτυπωτές laser A4, πολuμηχανήματα Laser, εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης, βιντεοπροβολείς.
  • Προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού: κεντρικών εξυπηρετητών υψηλών επιδόσεων, κεντρικών μεταγωγέων, Network Attached Storage (NAS) autoloader tape storage

Συστημικό – Έτοιμο Λογισμικό

  • Λειτουργικά συστήματα εξυπηρετητών, λογισμικό διαχείρισης κεντρικών εξυπηρετητών και σταθερών σταθμών εργασίας, λειτουργικά Συστήματα Σταθερών και Φορητών Σταθμών Εργασίας, εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου επιτραπέζιων και φορητών σταθμών εργασίας και τα παρακάτω λογισμικά: antivirus, τηλεδιάσκεψης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας ψηφιακών αρχείων (backup software), παρακολούθησης διαχείρισης δικτύου Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτοματισμού ελέγχων που ασκεί το δικαστήριο, απομακρυσμένης πρόσβασης σταθερών σταθμών εργασίας, και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

O εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:

  • την εισαγωγή ενός σύγχρονου και ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για όλες τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κεντρικές και περιφερειακές) που είναι επιφορτισμένες με τις υποθέσεις ελέγχου. Ο εξοπλισμός θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
  • την εξασφάλιση των προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας με τα συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.