Στην Cosmote κατακύρωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας το διαγωνισμό για την επέκταση/αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 5,49 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), καθότι είναι πλέον παρωχημένο, αφού σχεδιάστηκε το 2011-2012 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014.

Μερικές από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις που θα επιτευχθούν με την υλοποίηση του έργου είναι:

  • Προσαρμογή του ΟΣΠΑ στις απαιτήσεις που αφορούν στον Fishing Authorization Regulation (FAR), καθώς και στις συμφωνίες με τρίτες χώρες.
  • Ανάπτυξη υποσυστήματος για την παρακολούθηση της ερασιτεχνικής αλιείας και του Εθνικού Μητρώου Παραβάσεων.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποσυστήματος επαλήθευσης και επικύρωσης δεδομένων με ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας και των σχετικών δυνατοτήτων.
  • Επέκταση/αναβάθμιση του συστήματος απευθείας ανταλλαγής πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κράτη μέλη (FLUX).
  • Υλοποίηση συστήματος αντιμετώπισης καταστροφών (Disaster Recovery System) που να πληροί τις προδιαγραφές του data rescue plan καθώς και άλλες προτεινόμενες λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων.
  • Δημιουργία υποσυστήματος προσωποποιημένης πληροφόρησης χρηστών.
  • Αναβάθμιση υποσυστήματος επιθεωρήσεων και πιστοποιητικών.
  • Aνάπτυξη ασφαλούς υποσυστήματος ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς (ΕΛΣΤΑΤ, JRC, φορείς υλοποίησης ΕΠΣΑΔ)
  • Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) με προσθήκη νέων πεδίων, δυνατότητες διαλειτουργικότητας, uploading φωτογραφιών και σχετικών με το σκάφος αρχείων pdf (πιστοποιητικά κ.λπ.)