Η Dotsoft ανέλαβε την εγκατάσταση του Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Αρχειοθέτησης και Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στηριζόμενο στην τεχνολογική πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών Πάπυρος Millennium III, σύμφωνα με την από 6/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (Πρωτόκολλο, Διακίνηση,  Διαχείριση Φακέλων Υποθέσεων και Ροών Εργασιών/Διαδικασιών), το οποίο θα αξιοποιείται από το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου.