Η Forthnet υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με την ελβετική εταιρεία «LINXX HOLDING S.A.» για την πώληση του ποσοστού 99,31% που κατείχε στην θυγατρική της Forth-CRS.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Forthnet (για το έτος που έληξε στις 31/12/2017), οι δραστηριότητες της Forth-CRS αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της εταιρείας. Η πώληση της Forth-CRS αποτελεί μέρος του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Forthnet και εντάσσεται στην στρατηγική ενίσχυσης των κυρίων τομέων στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης και συνδυασμένων υπηρεσιών (Pay-TV / 3Play), ενώ αναμένεται να συμβάλει στις πρωτοβουλίες της εταιρείας για τη βελτίωση της ρευστότητάς της.