Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ένωση εταιρειών «Diadikasia Business Consulting -InDigital» ως προσωρινό ανάδοχο για το έργο του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο ΕΚΟΜΕ για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΑΟΑ. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών ο Τεχνικός Σύμβουλος-Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη στον ΕΚΟΜΕ σε θέματα τεχνικά, οικονομικά, οργανωτικά και διαχειριστικά, εκπόνησης μελετών και παροχής εμπειρογνωμοσύνης.

Ο κύριος ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου στο Έργο είναι η υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ για τον αναλυτικό σχεδιασμό του επιχειρησιακού και οργανωτικού μοντέλου λειτουργίας του ΕΑΟΑ (εκπόνηση εργασιών τεχνικής και επιχειρηματικής ωρίμανσης, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, υπολογισμός αναγκών, καταγραφή απαιτήσεων, σχεδιασμός έργου σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο) με έμφαση στο σχεδιασμό -κατάρτιση προδιαγραφών- παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες για τη δημιουργία και λειτουργία του ΕΑΟΑ, αλλά και γραπτές κατευθυντήριες τοποθετήσεις που θα δοθούν από το ΕΚΟΜΕ αν τυχόν υπάρξουν αλλαγές προτεραιοτήτων ή ιδιαίτερες ανάγκες. Στη λογική αυτή, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποστηρίξει τις εργασίες σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΑΟΑ, με παροχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των απαραίτητων εργαλείων, υπό τη μορφή συνολικής υπηρεσίας. Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 1.896.456 ευρώ.