Η ένωση εταιρειών «Dotsoft-Modus» υπέγραψε σύμβαση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων – ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου».

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το οποίο θα διασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και όσων Υπηρεσιών μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διακίνηση φυσικών και ηλεκτρονικών εγγράφων.