Στην ένωση εταιρειών «Initia – Profile» κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1.684.012 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό κατέθεσε προσφορά, επίσης, η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Grant Thornton».

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής και ουσιαστικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων της χώρας για τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις, καθώς και δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Κεντρικό εργαλείο για την παροχή της πληροφόρησης αυτής θα αποτελέσει υπηρεσία που θα παρέχεται διαδικτυακά στους πολίτες μέσω διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην πλατφόρμα αυτή θα είναι ενσωματωμένα και θα παρατίθενται κατά τρόπο ιδιαίτερα απλό, σαφή και εύληπτο, οι βασικές προβλέψεις και προϋποθέσεις του κάθε ενός από την πληθώρα των οικονομικών μέτρων που ισχύουν, και αφορούν στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, και επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Πυρήνας της υπηρεσίας θα είναι η ανάλυση των προϋποθέσεων και των προβλέψεων κάθε ισχύοντος μέτρου ή προγράμματος κρατικών ενισχύσεων, κατά τρόπο απλό, αλγοριθμικό και διαδραστικό. Ο κάθε χρήστης θα καθοδηγείται σε κάθε μία από τις ρυθμίσεις που ενδέχεται να τον αφορούν. Η καθοδήγηση θα γίνεται μέσω οδηγιών που θα έχουν τη μορφή απλών ερωτήσεων και στις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις που αφορούν την περίπτωση και την κατάσταση της επιχείρησής του.