Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «BYTE-Algosystems» το έργο αναβάθμισης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαδικασία καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών, αντί του ποσού των 3.453.488 ευρώ.

Στο διαγωνισμό είχαν  καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες Cosmos Business Systems, Onex, Singular Logic και Space Hellas. Σημειώνεται ότι ενώ είχαν απορριφθεί αρχικά από τη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών όλες οι προτάσεις εκτός αυτής της Space Hellas, ακολούθησε η κατάθεση προδικαστικών προσφυγών όπως και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, που προκάλεσαν την ανάκληση της αρχικής απόφασης και την τελική κατακύρωση στο προαναφερόμενο ανάδοχο.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών για θέματα χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών στο data center της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για το data center προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών.

Στόχος είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέας υποδομής, η οποία θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη, αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, στην κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των Φορέων (Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης), για την πλήρη καταγραφή δεδομένων και τη διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών, έχοντας υπόψη την ορθή τήρηση ευρωπαϊκών συμφωνιών (Eurodac, Schengen) και την ομαλή τροφοδότηση πληροφορίας σε θέματα ασφάλειας προς ευρωπαϊκά και διεθνή συστήματα (Europol, Interpol).