Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ΑΕ το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Το έργο αφορά στην οριζόντια ανάλυση και τη σε βάθος εξέταση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε σχέση με τις τηρούμενες διοικητικές διαδικασίες, σε συνάρτηση με τη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς τους πολίτες/επιχειρήσεις υπηρεσιών.

Η ανάλυση θα βασίζεται στο τρίπτυχο απλούστευση διαδικασιών – ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών – ανταγωνιστικότητα στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου και θα αφορά κάθε μία από τις υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Φορέα, προκειμένου σε πρώτη φάση να προκαλέσει την, με σαφήνεια, αποτύπωση των διαδικασιών και εργασιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020) ΕΣΠΑ 2014-2020. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 186.000 ευρώ (με ΦΠΑ).