Η ΔΕΗ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην IBM Ελλάς την παροχή υπηρεσιών, ώστε αφού θα προηγείται μελέτη - σχεδιασμός, για κάθε τροποποίηση του λειτουργούντος SAP IS-U, που προκύπτει από τις αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου και των επιχειρησιακών διαδικασιών, να ακολουθεί υλοποίηση και τεκμηρίωση της υλοποίησης στο παραγωγικό περιβάλλον.

Επίσης, θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης στην παραγωγική λειτουργία. Για την παροχή των υπόψη υπηρεσιών, θα απαιτηθεί η απασχόληση εξειδικευμένων στελεχών/προσωπικού του αναδόχου, που αντιστοιχεί σε 100 ανθρωπομήνες (Α/Μ) και εκτιμάται, με βάση τη σημερινή ροή αναγκών, ότι θα καλύψει ανάγκες, για χρονικό διάστημα δύο ετών περίπου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 715.000 ευρώ.