Την υλοποίηση συστήματος κεντρικής διαχείρισης λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς Ασφαλισμένους και Φαρμακείων ΕΟΠΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ίλυδα Πληροφορική το επαναληπτικό διαγωνισμό για την  ανάπτυξη συστήματος κεντρικής διαχείρισης λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς ασφαλισµένους και φαρµακείων ΕΟΠΥΥ.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναδιοργάνωση της λειτουργίας των φαρμακείων μέσω της ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος , το οποίο θα λειτουργήσει σε επιλεγμένα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με στόχο, αφενός να συνεχίσουν να εκτελούν απρόσκοπτα τις εργασίες που εκτελούν μέχρι και σήμερα, αφετέρου, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, να αξιοποιηθούν νέες μέθοδοι για τη διευκόλυνση και αναβάθμιση των υφιστάμενων διαδικασιών, αλλά και να αξιολογηθούν οι νέες εφαρμογές και οι νέες διαδικασίες αναφορικά με την προτεινόμενη και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Το έργο αφορά στην υιοθέτηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να παρασχεθεί πληροφοριακό σύστημα εμπορικής διαχείρισης φαρμακείων ΕΟΠΥΥ μέσω του οποίου δύναται να επιτευχθεί η ενοποίηση του συνόλου των δεδομένων που διαχειρίζονται τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε κεντρικό αποθετήριο και η κατάλληλη προετοιμασία τους για επεξεργασία, να υλοποιηθεί η πρόσθετη λειτουργικότητας που αφορά σε κεντρική διαχείριση παραγγελιών, εσωτερικής διακίνησης παραγγελιών, εκτέλεση Συνταγών και να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού παραλαβής φαρμάκων, αλλά και προγραμματισμού αποστολής φαρμάκων στον ασφαλισμένο. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 268.350 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).