Στην Intrasoft International κατακύρωσε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, o e-ΕΦΚΑ το διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή «υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (SLA), υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας, διαχείρισης έργουδιασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας σε συστήματα του e-ΕΦΚΑ και υπεύθυνου ασφάλειας, συντήρησης λογισμικού εφαρμογών και εκπαίδευσης/μεταφοράς τεχνογνωσίας». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1,52 εκατ. ευρώ. Η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του φορέα για την παράταση του συνόλου των υπηρεσιών για επιπλέον 12 μήνες. Αντικείμενο του έργου η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: α) υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ μισθωτών για:

– το σύνολο του εξοπλισμού (κεντρική υπολογιστική υποδομή, περιφερειακός εξοπλισμός και λοιπός εξοπλισμός.

– το λογισμικό συστήματος (System Software Administration).

– το λογισμικό εφαρμογών και διεπαφών (Αpplication Administration). – τον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ μισθωτών και των παρεχόμενων, προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς, ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

– τον δικτυακό εξοπλισμό που βρίσκεται στα data center του e-ΕΦΚΑ και στο data center της ΓΓΠΣΔΔ (GCloud), πλην αυτών που υποστηρίζονται από την σύμβαση του έργου ΙΚΑnet.

β) διαχείρισης έργου – διασφάλισης ποιότητας.

γ) ασφάλειας σε συστήματα του e-ΕΦΚΑ και υπεύθυνου ασφάλειας.

δ) συντήρησης λογισμικού εφαρμογών του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ μισθωτών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ε) εκπαίδευσης-μεταφοράς τεχνογνωσίας στα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε περιβάλλον προσομοίωσης και σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας (onthejob training).