Η Intrasoft International επιλέχθηκε για μία ακόμη φορά να συνεχίσει τη συνεργασία της με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, για την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής.

Κατά την επόμενη τετραετία, η Intrasoft International θα ασχοληθεί με την εξέλιξη και συντήρηση εφαρμογών, καθώς και με την παροχή στοχοθετημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη μορφή μελετών σκοπιμότητας, τεχνικών αναλύσεων, λειτουργικών αναλύσεων ή οποιωνδήποτε άλλων αναλύσεων τυχόν ζητηθούν από την Υπηρεσία Εκδόσεων. Η σύμβαση θα επικεντρώνεται σε διοικητικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τον «εκδοτικό οίκο» των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση και διανομή έντυπων και multimedia εκδόσεων. Στις βασικές δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η παραγωγή και διάδοση δημοσιεύσεων νομικού και γενικού περιεχομένου σε διάφορες έντυπες και ηλεκτρονικές μορφές, καθώς και η διαχείριση μιας σειράς ιστοσελίδων, οι οποίες παρέχουν ψηφιακή πρόσβαση σε επίσημες πληροφορίες και δεδομένα της ΕΕ στους ευρωπαίους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις των κρατών μελών.