Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Intrasoft International για τη μετεγκατάσταση του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ), το οποίο επεκτάθηκε προκειμένου να περιλαμβάνει τις διαδικασίες ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών, και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Με την παρούσα σύμβαση, υλοποιείται το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 117384 (ΦΕΚ 3821/Β’) και τη σχετική τεχνική συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο προβλέπεται η μετεγκατάσταση του «ΕΣΗΔΗΣ. Δημόσια Έργα» και η λειτουργία του ως ανεξάρτητο, αυτόνομο υποσύστημα και η μεταβίβαση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας τής επέκτασης του ΕΣΗΔΗΣ, για εκτέλεση διαγωνισμών δημόσιων έργων στη ΓΓΥ. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 308.000 ευρώ.