Στην ένωση εταιρειών «InDigital – Intraway» κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αφορά στο έργο για την Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι του ποσού των 1,71 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.

Η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προβλέπεται να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα, θα παρουσιάζει θεματικά ταξινομημένη την ελληνική νομοθεσία και θα τη διαθέτει δωρεάν στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα στην Εθνική Πύλη θα συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πρότυπα και στις διαδικασίες διοικητικής κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας στην Ελλάδα, με σκοπό αφενός μεν την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών για την αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου, τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων καθώς και των διαδικασιών παραγωγής τους και τη συστηματική ένταξή τους σε σύνολα κανόνων δικαίου και αφετέρου τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό.

Ειδικότερα, μέσω της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς θα αποκτήσουν άμεση και ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στα επικαιροποιημένα και κωδικοποιημένα εθνικά, νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα που θα συγκεντρωθούν και θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου. Η Εθνική Πύλη θα διαμορφωθεί με πρότυπα ανοιχτών δεδομένων ώστε να δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του περιεχομένου της από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω ειδικών αδειών χρήσης, ενώ θα υποστηριχτεί η διασύνδεσή της με Ελληνικές και Ευρωπαϊκές βάσεις νομικών δεδομένων, για την ανταλλαγή πληροφορίας και την επικαιροποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας.