Για την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης πληροφόρησης προς τους χρήστες για θέματα οδικής ασφάλειας και τρεχουσών κυκλοφοριακών συνθηκών σε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο απαιτούνται ακριβή δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται και αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο, με τρόπο που να επιτρέπει τη χρήση τους και από άλλες υπηρεσίες ή/και τρίτους στη βάση κοινά αποδεκτών συμφωνιών και προτύπων (όπως αυτά απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/40/ΕΕ).

Για τη συλλογή των δεδομένων και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σύμφωνα με τα παραπάνω, η Εγνατία Οδός προχώρησε στην αναβάθμιση των λογισμικών των συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας (TMS) που βρίσκονται εγκατεστημένα στα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) και υπέγραψε σύμβαση με την Link Technologies, η οποία αφορά την υλοποίηση κεντρικού σημείου πρόσβασης δεδομένων και την προμήθεια υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικών διαχείρισης κυκλοφορίας των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ). Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 271.800 ευρώ, ενώ η χρηματοδότησή του γίνεται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Crocodile 2», το οποίο εντάσσεται στη δράση «Συνδέοντας την Ευρώπη».