Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Optronics για το έργο «Αναβάθµιση και επέκταση καλωδιακού δικτύου και προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού για το ∆ίκτυο Τηλεµατικής ΕΜΠ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και επέκτασης του καλωδιακού δικτύου,στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Δικτύου Τηλεματικής του Ε.Μ.Π. προκειμένου να καλύπτονται οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε εύρος ζώνης που προκύπτουν από τις νέες εφαρμογές που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού έργου του ιδρύματος. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 219.989 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).