Στην OTS κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου Αμαρουσίου». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 538.160 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή, απλούστευση και αυτοματοποίηση των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του δήμου. Κομβικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση θα διαδραματίσει η δημιουργία νέου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει εξ ολοκλήρου το επιχειρησιακό αντικείμενο του δήμου με δυνατότητες επέκτασης και αναβάθμισης.

Πιο συγκεκριμένα, το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που θα αναπτυχθεί θα βασίζεται σε πλατφόρμα ανοικτής αρχιτεκτονικής,  θα αξιοποιεί τις cloud υποδομές, θα είναι αρθρωτό, πλήρως επεκτάσιμο,  προσβάσιμο από οποιοδήποτε web περιβάλλον και θα  ακολουθεί «ανοικτά», τεκμηριωμένα και ευρέως διαδεδομένα πρότυπα επικοινωνίας με τρίτα συστήματα.  Θα διαθέτει ένα κεντρικό πυρήνα ως βάση (ενοποιημένο οργανόγραμμα και ενιαίο σύστημα  ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών – user authentication and authorization), πάνω στον οποίο θα διασυνδέονται και διαλειτουργούν όλα τα υποσυστήματα – εφαρμογές. Θα αξιοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παράγονται, εισάγονται και αποθηκεύονται κατά την εκτέλεση των διαδικασιών του δήμου, στο πλαίσιο της λειτουργίας των διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων του δήμου και μέσω δεικτών (KPI’s) και dashboards θα τα οπτικοποιεί, ούτως ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένη διοικητική πληροφόριση.

Στο επίκεντρο η δυνατότητα παρακολούθησης του επιχειρησιακού σχεδίου

Δομικό στοιχείο του Πληροφοριακού Συστήματος θα είναι η δυνατότητα παρακολούθησης του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, τεχνικών προγραμμάτων καθώς και προγραμμάτων προμηθειών.  Βασικοί στόχοι του ΟΠΣ είναι η αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών με τους πολίτες, η διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου με στόχο την αυτόματη άντληση και ανταλλαγή πληροφορίας με σκοπό την αποφυγή προσκόμισης  έντυπων  δικαιολογητικών,  η απλοποίηση  και  ομογενοποίηση διαδικασιών, καθώς και η μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης των πληροφοριακών υποδομών του δήμου. Το σύστημα θα εξασφαλίζει την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των διασυνδεδεμένων και αλληλένδετων υπηρεσιών του Οργανισμού, τη λειτουργική τους αυτονομία, και την πλήρη αξιοποίηση του συνόλου των  εφαρμογών του φορέα κάτω από ένα ενοποιημένο πλαίσιο.