Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την PwC για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την αξιολόγηση και ανασχεδιασμό των εταιρικών διαδικασιών.

Το έργο, ειδικότερα, αφορά την αξιολόγηση του συνόλου των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών του ΑΔΜΗΕ και την υποβολή πλήρως αιτιολογημένης πρότασης ανασχεδιασμού του συνόλου ή μέρους τους, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη μέγιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων, τεχνικών, οικονομικών), σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και λειτουργίες, λαμβάνοντας υπόψη το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και τους λειτουργικούς, ρυθμιστικούς και νομικούς περιορισμούς, στους οποίους υπόκειται ο ΑΔΜΗΕ.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 420.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).