Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) κατακύρωσε, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ που εκδόθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, στην Quality & Reliability τον πρόχειρο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισµικού - εφαρµογών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ (Διεύθυνση Ενηµερότητας Πλοίων, Διεύθυνση Οικονοµικού & Διεύθυνση Πληροφορικής).

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 74.152 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).