Το Υπουργείο Οικονομικών κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Real Consulting το έργο «Ενεργοποίηση - επικαιροποίηση και συντήρηση - υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των αδειών χρήσης λογισμικού SAP και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης αυτών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η ενεργοποίηση – επικαιροποίηση των προϊόντων λογισμικού SAP που κατέχει το Υπουργείο και, τέλος, η δυνατότητα ανάλωσης έως εξήντα ανθρωποημερών σε υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων του αναδόχου ή/και του κατασκευαστή του λογισμικού SAP. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 409.379 ευρώ.