Το Υπουργείο Εσωτερικών κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης στα ΜΜΕ των εκλογικών αποτελεσµάτων της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019.

Στο πλαίσιο αυτό η SingularLogic θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία και υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης «∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2019» για την καταχώρηση και προβολή εκλογικών δαπανών υποψηφίων και συνδυασµών, την εισαγωγή σε υπολογιστή κατά εκλογικό τµήµα και για όλα τα εκλογικά τµήµατα που θα συσταθούν σ’ ολόκληρη τη χώρα όλων των εκλογικών αποτελεσµάτων, την ηλεκτρονική µετάδοση των αποτελεσµάτων µέσω κινητού τηλεφώνου και tablet απευθείας από το δικαστικό αντιπρόσωπο του οικείου εκλογικού τµήµατος στο ΥΠ.ΕΣ (από επιλεγμένα εκλογικά τμήματα), τη δηµιουργία «∆ικτύου Εκλογών» / Intranet και του ∆ιαδικτύου / Internet για πρόσβαση στα αποτελέσµατα των εκλογών, την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε όλα τα δυνατά επίπεδα και όλων των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση της ροής των αποτελεσµάτων για κάθε εκλογική διαδικασία κ.λπ. Η δαπάνη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 5.443.600 ευρώ (με ΦΠΑ) και βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών.