Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Space Hellas για την ενίσχυση της δικτυακής υποδομής του Πανεπιστημίου για την αναβάθμιση της ασύρματης πρόσβασης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών της ΠΚΜ (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) στο διαδίκτυο.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών του ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 434.838 ευρώ (με ΦΠΑ).