Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Space Hellas για την «προμήθεια οπτικού εξοπλισμού, για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών», στο πλαίσιο τής υλοποίησης τής Πράξης: «Helix: Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα (MIS 5002781)» και ειδικότερα του Υ/Ε 1: «Δικτυακή ψηφιακή υποδομή για την έρευνα - Οπτικές τεχνολογίες».

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, εγγυημένη λειτουργία και υποστήριξη τού εξοπλισμού οπτικής μετάδοσης, για την αναβάθμιση τής πρόσβασης στο ΕΔΕΤ φορέων με υψηλό ερευνητικό δυναμικό, που απαιτούν χωρητικότητες, επάλληλα στις υπάρχουσες, για τη διασύνδεσή τους με ομότιμες εθνικές ή διεθνείς υποδομές.

Η αναβάθμιση θα γίνει:
• με την υλοποίηση νέου μήκους κύματος με διαμόρφωση Ethernet και ταχύτητα 10Gbps, για τους φορείς από τους οποίους διέρχεται δακτύλιος του οπτικού δικτύου ΕΔΕΤ και
• με τοποθέτηση εξοπλισμού πολυπλεξίας οπτικού σήματος και ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τουλάχιστον 2 νέα οπτικά μήκη κύματος με διαμόρφωση Ethernet και ταχύτητα 10Gbps, προς κεντρικό κόμβο του δικτύου ΕΔΕΤ, για τους φορείς που συνδέονται με σκοτεινή ίνα σε έναν εγγύ κόμβο τού οπτικού δικτύου ΕΔΕΤ.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 269.732 ευρώ.