Στην Uni Systems ανατέθηκε σύμβαση παροχής υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA).

Συγκεκριμένα, οι αναθέτουσες αρχές ESMA, ERA και EBA ανέθεσαν στη Uni Systems, ως πρώτη στη κατάταξη ανάδοχο, τετραετή σύμβαση-πλαίσιο που αφορά στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠΕ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τριών οργανισμών που εδρεύουν στη Γαλλία. Η μέγιστη αξία του συμβολαίου είναι 38 εκ. ευρώ ενώ οι υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο στη Γαλλία (Παρίσι και Βαλανσιέν) όσο και στην Αθήνα. Η Uni Systems θα υποστηρίξει την επιχειρησιακή και τεχνική λειτουργία των τριών αναθετουσών αρχών με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠΕ, υλοποίησης και επιχειρησιακής υποστήριξης.