Το Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την UniSystems για το έργο «Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της ΓΓΠΣ», το οποίο αφορά στη προσαρμογή της υποδομής και των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ( ΓΓΠΣ), στις επικαιροποιημένες επιχειρησιακές, λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των απαιτήσεων, για μείωση του κόστους λειτουργίας, αποδοτικότερη χρήση των υποδομών, ανταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης και την επέκταση τής λειτουργικότητας, ομογενοποίηση των εφαρμογών και προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογικού και γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος, για την ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών, πολιτών και επιχειρήσεων.

Το έργο αποτελεί δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τους παρακάτω στόχους:
• την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της ΓΓΠΣ και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας, τόσο στα κόστη της προμήθειας λογισμικού υποδομής όσο και στα κόστη που αφορούν στη λειτουργία του,

• τη βελτίωση του επιπέδου διαθεσιμότητας και ασφάλειας των υποδομών ΤΠΕ της ΓΓΠΣ, διαμέσου της διαρκούς ενημέρωσης / επικαιροποίησης του λογισμικού εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, στο πλαίσιο της ενιαίας αδειοδότησής τους,

• τη δυνατότητα αυξημένης επεκτασιμότητας των υφιστάμενων συστημάτων και ελαστικότητας στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, σε μια ομογενοποιημένη πλέον υποδομή, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες και όχι τις αρχικές ανάγκες των έργων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4,837 εκατ. ευρώ.