Το 2022 οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,070 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις να συνεισφέρουν 1,505 δισ. ευρώ (ποσοστό 49%), σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και που έχουν αποσταλεί στη Eurostat. Αναλυτικότερα, το 2022, οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στην Ελλάδα ήταν 3,070 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 424,35 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 (ποσοστό αύξησης 16%).

Σε συνδυασμό με την αύξηση, κατά 13,8%, του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2022, ο δείκτης «Ένταση Ε&Α» που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε σε 1,49%, από 1,46% το 2021. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27, σε ότι αφορά την ένταση Ε&Α. Οι δαπάνες του κρατικού τομέα το 2022 ανήλθαν σε 641,25 εκατ. ευρώ (20,9% του συνόλου των δαπανών Ε&Α στην Ελλάδα). Όσον αφορά την περιφερειακή κατανομή των δραστηριοτήτων Ε&Α, η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών Ε&Α (1,798 δις. ευρώ που αντιστοιχεί σε 58,6 % του συνόλου) καθώς και του προσωπικού Ε&Α (34.018 ΙΠΑ που αντιστοιχεί σε 49,1 % του συνόλου).

Ο δείκτης «Ένταση Ε&Α», που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε Περιφέρειας και αναδεικνύει την σημασία των δραστηριοτήτων Ε&Α στο σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε Περιφέρειας, καταγράφει υψηλές τιμές, πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, στις Περιφέρειες Ηπείρου (2,13%), Αττικής (1,85%), Δυτικής Ελλάδας (1,83%) και Κρήτης (1,68%).